Reklamační řád
 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.led-majaky.eu provozovaného firmou LED-MAJÁKY.EU, Ing. Jan Juřica.
 • Tímto reklamačním řádem se řídí prodejce i kupující.
 • Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit originální záruční list výrobce.
 • Záruční list je vždy u zboží, u kterého je nutné evidovat výrobní číslo k uplatnění reklamace (telefon apod.) a je potřeba při příjmu do reklamačního řízení. U zboží, kde není potřebná evidence výrobního čísla, slouží k uplatnění záruky daňový doklad, případně dodací list.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a přijmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 Reklamační a záruční podmínky

 • Na zakoupené zboží je poskytována záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) ode dne uvedeném na daňovém dokladu.
 • Záruka se vztahuje na vady vzniklé chybným zpracováním nebo materiálem.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Zařízení musí být vždy užíváno v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze a v souladu s technickými a bezpečnostními podmínkami.
 • Reklamované zboží musí být k reklamaci zasíláno výhradně v kompletním originálním balení včetně všech manuálů. Toto se netýká výrobků, které se skládají z několika podstatných částí, z nichž jedna z nich zjevně vykazuje závadu. V tomto případě nás vždy předem kontaktujte e-mailem.
 • U oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se bezplatně odstraní závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno opravou, výměnou zboží nebo výměnou vadného dílu.
 • K reklamaci je nutné vždy přiložit přesný popis závady reklamovaného zboží ve vyplněném Reklamačním protokolu nebo průvodním dopise, který bude obsahovat požadované náležitosti.

 Záruka se nevztahuje

 • Na škodu způsobenou ohněm, nehodou, odcizením, zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím,úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou námi nepověřenou osobou.
 • Na baterie, obal, nebo jiné části opotřebené běžným užíváním.
Převzetím a zaplacením zboží zákazník souhlasí s výše uvedenými podmínkami.
Ve sporném případe si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o výsledku reklamačního řízení.

 Postup při reklamaci

 • Podmínkou zahájení reklamačního řízení je zaslání vyplněného Reklamačního protokolu (soubor ve formátu PDF). Reklamační protol je nutné vytisknout, vyplnit a spolu s reklamovaným produktem zaslat na naši pobočku.
 • Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů.
 • Pokud věc nebyla použita, může prodávající rozhodnout o její výměně za novou.
 • U použité může prodávající rozhodnout o její výměně za bezvadnou, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.
 • U zlevněného zboží nebo výprodeje se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží slevněno.
V následujících případech si prodávající vyhrazuje právo na náhradu nákladů ve výši 300,- Kč bez DPH pro úhradu vzniklých servisních, přepravních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním:
 • Zboží bylo k reklamaci zasláno bez záručního listu (pokud byl součástí balení) nebo bez kopie dokladu o nákupu (pokud součástí balení nebyl záruční list).
 • Při testování se neprojevila uvedená závada a výrobek byl shledán v dané věci funkčním.
 • Uplynula již záruka na zboží.
 • Závada byla způsobena zničením, opotřebením, zanedbáním péče, nesprávným užitím, úpravou nebo změnou technických parametrů, demontáží či opravou cizí osobou.
Záruční doba začíná běžet od data, které je uvedeno na daňovém dokladu jako datum vystavení dokladu. Dojde-li k výměně zboží, bude záruční doba prodloužena o dobu, kdy probíhala reklamace nebo oprava zboží. Toto bude potvrzeno na kopii nebo originále daňového dokladu.

 Způsob doručení reklamace

 • Zboží zasílejte doporučeně (NE na dobírku) a pojištěné, jelikož neručíme za případnou ztrátu či poškození na cestě k nám.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Dopravné či balné reklamovaného zboží není předmětem záruky prodávajícího a proto si jej kupující hradí sám.
 • Pro odeslání reklamace můžete využít službu "Zpětné podání" prostřednictvím služby Uloženka.cz. Reklamované zboží je v tomto případě nutné zabalit a předat na jednom z podacích míst. Tato služba je ZDARMA. V případě Vašeho požadavku pro využití této služby nás prosím kontaktujte na tel. +420 545 230 150. Přidělíme Vám číslo reklamace a upřesníme další detaily k podání reklamace.

 Odstoupení od spotřebitelské smlouvy

V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Při odstoupení od spotřebitelské smlouvy musí zákazník dodržet následující podmínky:
 • Vždy nás nejdříve kontaktujte na email nebo telefonicky, že žádáte odstoupení od spotřebitelské smlouvy.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
 • Zboží by nemělo jevit známky opotřebení a používání. Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
 • Zboží musí být nepoškozené.
 • Společně se zbožím musí být vždy zaslána kopie daňového dokladu.
 • Zboží zasílejte doporučeně (NE na dobírku) a pojištěné, jelikož neručíme za případnou ztrátu či poškození na cestě k nám.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.
Při splnění těchto podmínek Vám bude zaslán dobropis, který musíte potvrdit svým podpisem. Následně budou odeslány peníze za zboží převodem na váš bankovní účet.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude zasláno na náklady kupujícího zpět.

 ZÁVĚR

 • Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 • Reklamace je evidována číslem, na jméno zákazníka nebo na výrobní čislo produktu.
 • Příjem reklamace je potvrzován emailem z adresy obchod@led-majaky.eu. Na tento email také směřujte dotazy týkající se Vaši reklamace.
 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.března 2015.
 
Telefonické objednávky +420 545 230 150

košík Košík:  0 položek
 Cena: 0,- Kč
 Zobrazit košík
Copyright © 2015 LED-majáky.EU